Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Cymbidium floribundum Lindl. 金稜邊蘭


點一下圖片以檢視大圖

名稱: 1-120218 (55).JPG
檢視次數: 12
檔案大小: 335.2 KB
ID: 48572

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 2-120218 (59).JPG
檢視次數: 11
檔案大小: 338.2 KB
ID: 48573

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 3-120218 (101).jpg
檢視次數: 12
檔案大小: 289.6 KB
ID: 48574

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 4-120218 (106).jpg
檢視次數: 10
檔案大小: 350.9 KB
ID: 48575

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 5-120218 (125).JPG
檢視次數: 11
檔案大小: 359.1 KB
ID: 48576

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 6-120218 (100).jpg
檢視次數: 10
檔案大小: 284.3 KB
ID: 48577

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120301 (19).jpg
檢視次數: 13
檔案大小: 222.9 KB
ID: 48578

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120301 (22).jpg
檢視次數: 12
檔案大小: 181.2 KB
ID: 48579

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120301 (28).jpg
檢視次數: 13
檔案大小: 184.5 KB
ID: 48580

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120301 (30).jpg
檢視次數: 17
檔案大小: 168.8 KB
ID: 48581

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét