Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Cymbidium goeringii (Reichb. f.) Reichb. f. 春蘭


點一下圖片以檢視大圖

名稱: 1-120218 (97).jpg
檢視次數: 12
檔案大小: 442.4 KB
ID: 48582

嫩株
點一下圖片以檢視大圖

名稱: 2-120218 (280).jpg
檢視次數: 10
檔案大小: 179.5 KB
ID: 48583

嫩葉
點一下圖片以檢視大圖

名稱: 3-120218 (310).jpg
檢視次數: 12
檔案大小: 127.3 KB
ID: 48584

嫩葉
點一下圖片以檢視大圖

名稱: 4-120218 (311).jpg
檢視次數: 11
檔案大小: 150.1 KB
ID: 48585

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 5-120218 (90).jpg
檢視次數: 10
檔案大小: 131.7 KB
ID: 48586

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 6-120218 (309).jpg
檢視次數: 10
檔案大小: 156.1 KB
ID: 48587

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 7-120218 (291).jpg
檢視次數: 10
檔案大小: 134.7 KB
ID: 48588

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 8-120218 (312).jpg
檢視次數: 10
檔案大小: 263.8 KB
ID: 48589

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 9-120218 (109).JPG
檢視次數: 11
檔案大小: 363.9 KB
ID: 48590

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét