Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Oberonia caulescens Lindl. ex Wall二裂唇莪白蘭

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120714 (154).JPG
檢視次數: 10
檔案大小: 389.6 KB
ID: 50699

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120714 (155).jpg
檢視次數: 8
檔案大小: 236.3 KB
ID: 50700

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120714 (157).jpg
檢視次數: 8
檔案大小: 127.0 KB
ID: 50701

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120714 (158).jpg
檢視次數: 8
檔案大小: 150.1 KB
ID: 50702

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120714 (159).jpg
檢視次數: 8
檔案大小: 146.6 KB
ID: 50703

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét