Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Oberonia pumila (Fukuy. ex S.C.Chen & K.Y.Lang ) Ormerod var. rotunda T.P.Lin & W.M.Lin

點一下圖片以檢視大圖

名稱: rotunda.JPG
檢視次數: 8
檔案大小: 151.9 KB
ID: 50268

點一下圖片以檢視大圖

名稱: rotunda2.JPG
檢視次數: 10
檔案大小: 64.6 KB
ID: 50269 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét