Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Oreorchis micrantha Lindl.

點一下圖片以檢視大圖

名稱: oreo.jpg
檢視次數: 14
檔案大小: 158.6 KB
ID: 50189

點一下圖片以檢視大圖

名稱: oreo2.jpg
檢視次數: 14
檔案大小: 138.8 KB
ID: 50190

點一下圖片以檢視大圖

名稱: oreo4.jpg
檢視次數: 15
檔案大小: 151.3 KB
ID: 50191 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét