Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Tropidia curculigoides Lindl.仙茅摺唇蘭(仙茅竹莖蘭

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 081012老株.jpg
檢視次數: 11
檔案大小: 287.5 KB
ID: 50487

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 081012老莖.jpg
檢視次數: 9
檔案大小: 194.3 KB
ID: 50488

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 081012節.jpg
檢視次數: 8
檔案大小: 144.4 KB
ID: 50489

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120630 (156).jpg
檢視次數: 11
檔案大小: 257.8 KB
ID: 50490

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120630 (163).jpg
檢視次數: 11
檔案大小: 170.2 KB
ID: 50491

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120630 (181).jpg
檢視次數: 9
檔案大小: 219.3 KB
ID: 50492

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120630 (189).jpg
檢視次數: 8
檔案大小: 114.8 KB
ID: 50493     名稱: 080621植株.jpg
檢視次數: 59
檔案大小: 138.4 KB

名稱: 080621莖.jpg
檢視次數: 58
檔案大小: 158.1 KB

名稱: 080621花序.jpg
檢視次數: 60
檔案大小: 108.2 KB

名稱: 080621 045.jpg
檢視次數: 55
檔案大小: 102.5 KB

名稱: 080621花.jpg
檢視次數: 56
檔案大小: 79.9 KB

名稱: 080725果.jpg
檢視次數: 57
檔案大小: 66.6 KB

名稱: 090310 005.jpg
檢視次數: 56
檔案大小: 62.0 KB

名稱: 090531抽花.jpg
檢視次數: 57
檔案大小: 131.6 KB 
點一下圖片以檢視大圖

名稱: DSC_1806_調整大小.JPG
檢視次數: 10
檔案大小: 177.5 KB
ID: 50534  點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120630 (226).jpg
檢視次數: 7
檔案大小: 137.3 KB
ID: 50535

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120630 (222).jpg
檢視次數: 7
檔案大小: 123.7 KB
ID: 50536

點一下圖片以檢視大圖

名稱: 120630 (218).JPG
檢視次數: 9
檔案大小: 307.6 KB
ID: 50537     點一下圖片以檢視大圖

名稱: P5305234-臺灣柯麗白蘭.JPG
檢視次數: 18
檔案大小: 236.4 KB
ID: 50222

點一下圖片以檢視大圖

名稱: P5305208-臺灣柯麗白蘭.JPG
檢視次數: 17
檔案大小: 125.6 KB
ID: 50223

點一下圖片以檢視大圖

名稱: P5305176-臺灣柯麗白蘭.JPG
檢視次數: 13
檔案大小: 167.7 KB
ID: 50224  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét