Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Dendrobium acianthum(5)

Dendrobium acianthum Schltr. 1912
http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/180168/1////img/180168m.jpg

Oxystophyllum acianthum (Schltr.) M. A. Clem.

Dendrobium acianthum Schltr. 1912

http://www.orchidspecies.com/orphotdir/acian50.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét