Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Dendrobium chrysotoxum
Dendrobium chrysotoxum var suavissimum


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét