Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Paphiopedilum delenatii Guillaumin 1925-Vệ hài (PHH), Lan hài hồng (TH).
Nơi mọc:Bì Đúp, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc.


Paphiopedilum delenatii x glaucophyllum

Dewlish 'Chilton' AM/ RHS (A. Lomax x delenatii)

(Paphiopedilum delenatii x Aristote). 


L'hybride Paphiopedilum delenatii X jackii


(belatullum x delenatii)
1 nhận xét: