Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Primary hybrid dendrobium tortile X den. hercoglossum 

  
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét