Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Cymbidium bicolor Lindl. 1833


Phân loài
  1. Cymbidium bicolor. ssp. obtusum Du Puy & P.J.Cribb (1988)
    Synonyms: Cymbidium crassifolium Wall. (1832)Cymbidium mannii Rchb.f. (1872),Cymbidium flaccidum Schltr. (1913)
  1. Cymbidium bicolor ssp. pubescens (Lindl.) Du Puy & P.J.Cribb (1988)
Synonyms: Cymbidium pubescens Lindl. (1840) (Basionym), Cymbidium pubescens var.celebicum Schltr. (1911)Cymbidium celebicum (Schltr.) Schltr. (1925)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét