Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Cymbidium multiradicatum Z.J.Liu & S.C.Chen 20041 nhận xét: