Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Asconopsis

Asconopsis viết tắt trong thương mại là Ascps[1] là một chi lan lai giữa các chi Ascocentrum và Phalaenopsis (Asctm x Phal).


  1. Asconopsis Irene Dobkin (douneika)
  2. Asconopsis Irene Dobkin 'Elmhurst' H
  3. Asconopsis Jiaho's Orange
  4. Asconopsis Irene Dobkin
  5. Asconopsis Yih-Cheng 'Amanda'
  6. Asconopsis Irene Dobkin 'Orange'
  7. 1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét