Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Dendrobium Christy Dawn


this is cross of Dendrobium Dawn Maree x christyanum, so we have here 25% formosum, 25% cruentum and 50% christyanum. Make it more flowery than Dawn Maree, ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét