Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Dendrobium rosellum Ridl. 1896 SECTION Aporum

Synonyms Aporum rosellum (Ridl.) Rauschert 1983


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét