Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Dendrobium rừng Việt Nam

 1. Bạch hoả hoàng  ----------------------- Dendrobium bellatulum
 2. Bạch câu鴿石斛 ------------------ Dendrobium crumenatum
 3. Ti ểu bạch hạc ---------------------- Dendrobium christyanum
 4. Tiểu bạch hạc ---------------------- Dendrobium margaritaceum
 5. Báo hỷ ---------------------- Dendrobium secundum
 6. Chuỗi ngọc Điện Biên, HT thân đốt蜂腰石斛------Dendrobium findlayanum
 7. Một họ đùi gà dẹt櫻石斛 ----------------------- Dendrobium linawianum
 8. Hoàng thảo kèn ----------------------------- Dendrobium lituiflorum
 9. Đùi gà原種春石斛 ----------------------- Dendrobium nobile
 10. Đơn cam獨角石斛 ----------------------- Dendrobium unicum
 11. Giả hạc tím卓花石斛 ----------------------- Dendrobium anosmum
 12. Giả hạc trắng ----------------------------- Dendrobium anosmum var. alba卓花石斛白變種
 13. Giả hạc thân ngắn ----------------------------- Dendrobium parishii
 14. Dendrobium parishii var. alba ------------------ 
 15. giả hạc ---------------------------- Den. anosmum
 16. Giả hạc ----------------------- Dendrobium superbum 
 17. Ý ngọc  ---------------------------- Dendrobium transparens
 18. Hạc vỹ ---------------------------- Dendrobium aphyllum
 19. Hoàng lạp ---------------------------- Dendrobium chrysotoxum
 20. Dendrobium chrysotoxum var. suavissimum 
 21. Hương duyên ----------------------------- Dendrobium ellipsophyllum
 22. Dendrobium henryi疏花石斛
 23. Hạc vỹ hồng, phi điệp hồng  ---------------------- Dendrobium pierardii
 24. Hoàng phi hạc黃喉石斛 ---------------------- Dendrobium signatum
 25. Hương duyên vàng -------------------------- Dendrobium uniflorum
 26. Hắc mao --------------------------- Dendrobium williamsonii
 27. Kim thoa??? --------------------------- Dendrobium aurantiacum
 28. Kim điệp -------------------------- Dendrobium capilipes var. elegance
 29. Kim thoa??? -------------------------- Dendrobium clavatum
 30. Den kontumense ???黑毛石斛
 31. Kim điệp thơm翅梗石斛 -------------------- Dendrobium trigonopus
 32. Long tu đá玫瑰石斛 --------------------- Dendrobium crepidatum
 33. Long tu Lào, hoàng thảo vôi白貝殼石斛--------- Dendrobium cretaceum
 34. Long nhãn流蘇石斛 ------------------- Dendrobium fimbriatum
 35. Giống hoàng thảo vôi -------------------------- Dendrobium polyanthum
 36. Long tu Lào, vôi cánh tím ------------------------- Dendrobium primulinum
 37. Den primulinum - long tu????越南貝殼石斛 ---- Dendrobium sp.
 38. Móng rùa ------------------------ Dendrobium keithii
 39. Móng rùa ------------------------- Dendrobium leonis
 40. Nhất điểm hoàng翅萼石斛 -------------------- Dendrobium cariniferum
 41. Ngọc thạch晶帽石斛 -------------------- Dendrobium crystallinum
 42. Nhất điểm hồng龍石斛 -------------------- Dendrobium draconis
 43. Nghệ tâm hoa tím  ------------------------- Dendrobium loddigesii
 44. nghệ tâm hoa trắng lưỡi vàng  ---------------- Dendrobium loddigesii var. albescens
 45. Phi điệp vàng束花石斛 -------------------- Dendrobium chrysanthum
 46. Râu môi長蘇石斛 -------------------- Dendrobium brymerianum
 47. Thuỷ tiên: cánh trắng cuống tím, thân tròn Dendrobium amabile 
 48. HT tơ mành ------------------------- Dendrobium blumei
 49. HT tơ mành ------------------- Dendrobium boothii  
 50. Họ thanh hạc ------------------------ Dendrobium cruentum
 51. Tích tụ ------------------------ Dendrobium cumulatum
 52. HT Trường Sơn-thân dài豆苗石斛 ------------- Dendrobium delacourii
 53. Thuỷ tiên mỡ gà ------------------------ Dendrobium densiflorum
 54. Giống tích tụ, hoa trắng ngà ------------------ Dendrobium derryi
 55. Tam bảo sắc齒瓣石斛 ------------------- Dendrobium devonianum
 56. Thu ý thảo ? -------------------------- Dendrobium erosum
 57. Trúc mành紅鸝石斛 -------------------- Dendrobium falconeri
 58. Thuỷ tiên trắng四角石斛 ------------------ Dendrobium farmeri
 59. giống Den hancockii – HT trúc ----------------- Dendrobium hainanense
 60. HT trúc vàng細葉石斛 ------------------ Dendrobium hancockii
 61. Tuỷ tiên râu cánh, thuỷ tiên tua蘇瓣石斛 Dendrobium harveyanum
 62. Thập hoa重唇石斛 ------------------ Dendrobium hercoglossum
 63. Thu ý thảo??? ----------------------- Dendrobium lawesii
 64. Tím huế 尖唇石斛 --------------------- Dendrobium linguella
 65. Thái bình môi hài杓唇石斛 ----------------- Dendrobium moschatum
 66. Trúc phật bà 腫節石斛 ------------------ Dendrobium pendulum
 67. Thái bình, ------------------------- Dendrobium pulchellum
 68. Thuỷ tiên dẹt黃球石斛 -------------------- Dendrobium sulcatum
 69. Thanh hạc鈴木石斛 ------------------- Dendrobium suzukii
 70. Thuỷ tiên vàng 燈籠石斛 ------------------- Dendrobium thyrsiflorum
 71. Dendrobium trantuanii 
 72. Trường Sơn 大豆苗石斛 ------------------- Dendrobium venustum
 73. Trinh bạch 維珍石斛 ------------------- Dendrobium virgineum
 74. U lồi, tứ bảo sắc 大苞鞘石斛 ---------------- Dendrobium wardianum
 75. Vảy rồng ----------------------- Dendrobium aggregatum
 76. hoàng thảo vuông ------------------------ Dendrobium hymenanthum
 77. Vảy rồng, vảy cá 迷你聚石斛 ---------------- Dendrobium jenkinsii
 78. Vảy rồng 聚石斛 ------------------- Dendrobium lindleyi
 79. Hoàng thảo xoắn, tử phi hạc  ------------ Dendrobium tortile
 80. Ý thảo 3 màu美極石斛 --------------------- Dendrobium gratiosissimum Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét