Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Blc.Haw Yuan Gold “ VK # 2 “ Vĩnh khang số 2

Potinara Haw Yuan Gold 'YC#2' (Pot. Lemon Tree x Blc. Tassie Barbero). 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét