Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

122 mm armata wz. 1931


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Ci%C4%99%C5%BCka_armata_polowa_wz._1931.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/152_mm_howitzer-gun_M1937_(ML-20)_1.jpg/1280px-152_mm_howitzer-gun_M1937_(ML-20)_1.jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét