Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Sea Shadow (IX-529)


http://www.navsource.org/archives/09/46/094652913.jpg

http://www.navsource.org/archives/09/46/094652912.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Sea_Shadow_Fleetweek.jpg

http://img248.imageshack.us/img248/9647/seashadow1.jpg














































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét