Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Thunia
 1. Thunia marshalliana
 2. Thunia alba
 3. Thunia venosa
 4. Thunia majorensis
 5. Thunia pulchra
 6. Thunia Gattonensis
 7. Thunia winniana
 8. Thunia brymeriana 
 9. Thunia bensoniae
 10. Hybrids
  1. Thunia veitchianabensoniae X marshalliana
  2. Thunia gattonensismajorensis X winniana
  3. Thunia wrigleyanaunknown parentage
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét