Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Hoàng thảo chuỗi ngọc - Dendrobium findlayanum
Dendrobium findlayanum var. oculatum


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét