Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

KINH MƯỜI BỐN MỐI


KINH MƯỜI BỐN MỐI
Thương người có mười bốn mối:
Thương xác bảy mối: 
 1. Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn. 
 2. Thứ hai: Cho kẻ khát uống. 
 3. Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc. 
 4. Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. 
 5. Thứ năm: Cho khách đỗ nhà. 
 6. Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi. 
 7. Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết. 
Thương linh hồn bảy mối:
 1. Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người. 
 2. Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội. 
 3. Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. 
 4. Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội. 
 5. Thứ năm: Tha kẻ dể ta. 
 6. Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta. 
 7. Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét