Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Dendrobium christyanum Wallich - Hoàng thảo Đại bạch hạc


Dendrobium christyanum has had a very short hybridization history. The first registered hybrid using Dendrobium christyanum as a parent was in 1987 . The latest registered hybrid was also in 1987. During this one year period, two (2) hybrids were registered with Dendrobium christyanum as a parent or in the ancestral line.

Dendrobium christyanum đã có một lịch sử lai rất ngắn. Việc đăng ký đầu tiên lai sử dụng christyanum Dendrobium là một phụ huynh là vào năm 1987. Hybrid đăng ký mới nhất là vào năm 1987. Trong thời gian này một năm, hai (2) lai đã được đăng ký với Dendrobium christyanum như cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên.

As of this writing, Dendrobium christyanum has produced two (2) primary hybrids, both with other members of the Formosae section. Dendrobium christyanum is exceedingly rare in cultivation, which may explain its lack of hybrization activity.

Theo văn bản này, Dendrobium christyanum đã sản xuất hai (2) lai chính, cả với các thành viên khác của Formosae phần Dendrobium christyanum là cực kỳ hiếm trong trồng trọt, có thể giải thích sự thiếu hoạt động của việc lai tạo.

Dendrobium christyanum, or its progeny, have received no AOS awards. / Dendrobium christyanum , hoặc con cháu của nó, đã không nhận được giải thưởng AOS.

More extensive data regarding Dendrobium christyanum and its progeny can be found in the table below: 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét