Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Dendrobium cruentum Reichenbach f. / Thanh hạcThe flowers of Dendrobium cruentum are long lasting and fragrant. The flowers are pale green to yellowish cream with blood red markings on the lip, throat and side lobes. The species can be found in Burma, Thailand, and the northern Malaysia peninsula.

Những bông hoa của Dendrobium cruentum lâu dài và thơm. Những bông hoa màu xanh nhạt kem màu vàng với những mảng máu đỏ trên các thùy môi, cổ họng và bên. Các loài có thể được tìm thấy ở Miến Điện, Thái Lan, và bán đảo phía Bắc Malaysia.

Dendrobium cruentum has had lengthy history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium cruentum as a parent was in 1969 . The latest registered hybrid was in 1995. During this 26 year period thirty (30) hybrids were registered with Dendrobium cruentum as a parent or in the ancestral line. However, twenty nine (29) of the progeny were register between 1983 and 1995.

Dendrobium cruentum đã có lịch sử lai dài. Lai đăng ký đầu tiên sử dụng Dendrobium cruentum như cha mẹ là vào năm 1969. Lan lai đăng ký mới nhất là vào năm 1995. Trong thời gian này 26 năm ba mươi (30) lan lai đã được đăng ký với Dendrobium cruentum như cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên. Tuy nhiên, 29 (29) của thế hệ con cháu đã được đăng ký từ năm 1983 và 1995.

As of this writing, Dendrobium cruentum has produced twenty (20) first generation progeny , of which eleven (11) were primary hybrids. Of the twenty (20) hybrids, fifteen (15) were with other members of the Formosae section, and five (5) were with non-sectional dendrobiums. Dendrobium cruentum appears in the background of ten (10) second generation hybrids. Of the ten (10) second generation progeny, six (6) were with other members of the Formosae section, and four (4) were with non -sectional dendrobiums, primarily members of the Dendrobium phalaenopsis section.

Theo văn bản này, Dendrobium cruentum đã sản xuất hai mươi (20) thế hệ con cháu thế hệ đầu tiên, trong đó có mười một (11) là những giống lai chính. Của hai mươi (20) các lan lai , mười lăm (15) với các thành viên khác của nhóm Formosae, và năm (5) các dendrobium ngoài nhóm. Dendrobium cruentum xuất hiện trong huyết quản của mười (10) các lan lai thế hệ thứ hai. Trong số mười (10) con cháu thế hệ thứ hai, sáu (6) với các thành viên khác của nhóm Formosae, và bốn (4) với dendrobium ngoài nhóm, chủ yếu là các thành viên của nhóm Dendrobium phalaenopsis.

Dendrobium cruentum, and its progeny, have received thirty-three (33) AOS awards. There has been one (1) flower quality award, an HCC, given to the species. In addition, the species has received a CBM award. Its progeny have garnered twenty-six (26) flower quality awards. There have been seventeen (17) HCCs, and nine (9) AMs, as well as five (5) CCMs. All awards have been given to progeny , which were 100% Formosae. No awards have been given to Dendrobium cruentum X non-Formosae progeny to date. Den. Dawn Maree ( D. formosum X D. cruentum) has received the most recognition with twelve (12) awards.

Dendrobium cruentum, và con cháu của nó, đã nhận được 33 (33) giải thưởng AOS. Hiện đã có một (1) giải thưởngchất lượng hoa, một HCC, trao cho loài. Ngoài ra, loài đã nhận được một giải thưởng CBM. Con cháu của nó đã đạt được 26 (26) giải thưởng chất lượng hoa. Đã có 17 (17) HCCs, và chín (9) AMs, cũng như các năm (5) CCMs. Tất cả các giải thưởng đã được trao cho thế hệ con cháu, là 100% Formosae. Không có giải thưởng đã được trao cho con cháu của lan lai Dendrobium cruentum x nhóm không Formosae cho đến nay. Den . Dawn Maree ( D. formosum X D. cruentum) đã nhận được giải thưởng nhiều nhất với mười hai (12) giải thưởng.

---o0o---


Dendrobium Dawn Maree


Dendrobium Dawn Maree

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét