Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Dendrobium draconis Reichenbach. f - Nhất điểm hồng


Dendrobium draconis is a very common species in Burma and Thailand. The species was first collected by Rev. C. Parish. H. G. Reichenbach described the species, from a Parish plant in 1862.

Dendrobium draconis là một loài rất phổ biến ở Miến Điện và Thái Lan. Các loài lần đầu tiên được thu thập bởi Rev. C. Parish. C. H.G Reichenbach tả các loài, từ một cây (lan) của Parish vào năm 1862. 

Dendrobium draconis has had a long, if not bountiful, history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium draconis as a parent was in 1947. The latest registered hybrid was in 1996. During this forty nine (49) year period only thirteen (13) hybrids were registered with Dendrobium draconis as a parent or in the ancestral line. 

Dendrobium Draconis đã có, nếu không phải dồi dào, lịch sử của lai. Việc đăng ký đầu tiên lai bằng cách sử dụng Dendrobium draconis là một (lan) cha mẹ vào năm 1947. Lan lai đăng ký mới nhất vào năm 1996. Trong suốt thời gian 49 năm (49) này chỉ mười ba (13) lan lai đã được đăng ký với Dendrobium draconis là (lan) cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên.

As of this date, Dendrobium draconis has produced eleven (11) first generation hybrids, of which four (4) were primary hybrids. Five (5) progeny were with other members of the Formosae section, and six (6) were with non -sectional dendrobiums, all members of the Den. phalaenopsis section. Dendrobium draconis appears in the background of two (2) second generation hybrids. These hybrids were with other members of the Formosae section.

Ngày nay, Dendrobium draconis đã sản xuất mười một (11) lan lai thế hệ đầu tiên, trong đó có bốn (4) là những giống lai chính. Năm (5) thế hệ con cháu với các thành viên khác của nhóm Formosae, và sáu (6) không thuộc nhóm Formosae, tất cả các thành viên của nhóm Den. Phalaenopsis. Dendrobium draconis xuất hiện trong huyết quản của hai (2) lan lai thế hệ thứ hai. Những lan lai này với các thành viên khác của nhóm Formosae.

Dendrobium draconis, and its progeny, have received six (6) AOS awards. There has been one (1) flower quality award, an AM, given to the species. In addition, the species has received three (3) CCMs, and one (1) CHM awards. One clone, Dendrobium draconis ´Clarence Cardwell´ received two successive CCMs ( 81 and 90). Its progeny have not garnered any flower quality awards. An AD was given to Den. Duke Bibus (Den. draconis X Den. De Hinchey), which is the only AOS award to any Dendrobium draconis progeny. 

Dendrobium draconis, và con cháu của nó, đã nhận được sáu (6) giải thưởng AOS. Hiện đã có một (1) giải thưởng chất lượng hoa, một giải AM, cho loài. Ngoài ra, loài đã nhận được ba (3) giải thưởng CCMs, và một (1) CHM. Một lan nhân giống vô tính, Dendrobium Draconis ‘Clarence Cardwell’ nhận được hai CCMs liên tiếp (81 và 90). Con cháu của nó đã không giành được giải thưởng chất lượng hoa. Một giải AD đã được trao cho Den. Duke Bibus Den. Draconis X Den . De Hinchey), là giải thưởng AOS duy nhất cho bất kỳ thế hệ con cháu Dendrobium draconis nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét