Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Dendrobium fuerstenbergianum Schlter - Đại bạch hạc cổ trắng
A native of Thailand, Dendrobium fuerstenbergianum has long lasting white flowers, up to 6 cm. in natural spread. The mid lobe of the lip is red. The species was described by Rudolf. Schlechter

Một lan bản địa của Thái Lan, Dendrobium fuerstenbergianum có hoa màu trắng lâu tàn, lên đến 6 cm. trong tự nhiên. Thùy giữa của môi là màu đỏ. Các loài được mô tả bởi Rudolf. Schlechter

Dendrobium fuerstenbergianum has had a very short history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium fuerstenbergianum as a parent was in 1988, which was also the latest registered hybrid. Only one (1) hybrid has been registered with Dendrobium fuerstenbergianum as a parent. 

Dendrobium fuerstenbergianum đã có một lịch sử lai rất ngắn. Việc đăng ký đầu tiên lan lai sử dụng Dendrobium fuerstenbergianum là một cha mẹ là trong năm 1988, cũng là lan lai đăng ký trể nhất. Chỉ có một (1) lan lai đã được đăng ký với Dendrobium fuerstenbergianum như cha mẹ. 

As of this date, Dendrobium fuerstenbergianum has produced one (1) primary hybrids, with another member of the Formosae section.

Ngày nay, Dendrobium fuerstenbergianum đã sản xuất một (1) lan lai chính, với một thành viên khác của nhóm Formosae. 

Dendrobium fuerstenbergianum, and its progeny, have received no AOS awards. 

Dendrobium fuerstenbergianum , và con cháu của nó, không nhận được giải thưởng AOS.Dendrobium fuerstenbergianum


Dendrobium fuerstenbergianum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét