Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Dendrobium trilamellatum J.J.Sm.Dendrobium trilamellatum x Dendrobium canaliculatum


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét