Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Nhất điểm hoàng - Dendrobium cariniferum Reichb.f. 1869

Another native of Thailand, Dendrobium cariniferum has beautiful white to creamy yellow flowers, with reddish-orange throat. The side lobes are deep yellow. The species was described by H. G. Reichenbach in 1869.
Một lan bản địa của Thái Lan, Dendrobium cariniferum trắng đẹp với hoa màu vàng kem, với họng màu đỏ cam. Thùy phía sâu màu vàng. Các loài được mô tả bởi HG Reichenbach vào năm 1869. 
Dendrobium cariniferum has had a short history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium cariniferum as a parent was in 1988 . The latest registered hybrid was in 1994. During this six (6) year period six (6) hybrids were registered with Dendrobium cariniferum as a parent or in the ancestral line. 
Dendrobium cariniferum đã có một lịch sử ngắn lai tạo. Việc đăng ký đầu tiên lai sử dụng Dendrobium cariniferum là một cha mẹ là vào năm 1988. Lan lai đăng ký mới nhất là vào năm 1994. Trong thời gian sáu năm (6) sáu (6) lai đã được đăng ký với Dendrobium cariniferum như cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên. 
As of this writing, Dendrobium cariniferum has produced four (4) first generation progeny, with two (2) being primary hybrids. Of the four (4) progeny, three (3) with other members of the Formosae section, and one (1) non sectional dendrobiums. Dendrobium cariniferum appears in the background of two (2) second generation hybrids. Both the second generation hybrids are with members of the Dendrobium phalaenopsis section.
Theo văn bản này, Dendrobium cariniferum đã sản xuất bốn (4) thế hệ con cháu thế hệ đầu tiên, với hai (2) là lai chính. Trong số bốn (4) thế hệ con cháu, ba (3) với các thành viên khác của nhóm Formosae, và một (1) dendrobiums khác nhóm. Dendrobium cariniferum xuất hiện trong huyết thống của hai (2) lan lai thế hệ thứ hai. Cả hai giống lai thế hệ thứ hai là với các thành viên của nhóm Dendrobium phalaenopsis.
Dendrobium cariniferum and its progeny has received only one (1) AOS awards. There have been no flower quality award, given to the species. In addition, the species has received one CCM awards. Its progeny have garnered no AOS awards. 
Dendrobium cariniferum và con cháu của nó chỉ nhận được một giải thưởng AOS (1). Không có giải thưởng chất lượng hoa, cho các loài này. Ngoài ra, các loài đã nhận được một giải thưởng CCM. Con cháu của nó không có giải thưởng AOS.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét