Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Dockrillia cucumerina (syn Dendrobium cucumerinum)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét