Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Acrolophia

Acrolophia là một chi phong lan, có 7 loài.

Các loài

  1. Acrolophia bolusii
  2. Acrolophia capensis
  3. Acrolophia cochlearis
  4. Acrolophia lamellata
  5. Acrolophia lunata
  6. Acrolophia micrantha
  7. Acrolophia ustulata

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét